back to top

Demant: Načelnik Mandić nije platio web stranicu 70.200 maraka

spot_img

Sa ciljem istinitog informisanja javnosti, a u vezi dezinformacija koje su prenijeli pojedini mediji da je načelnik Općine Centar Srđan Mandić naručio novu web stranicu Općine Centar za 70.200 KM, oglasili su se iz Općine Centar.

Iz budžeta Općine Centar za uslugu dizajna nove web stranice, izradu modula „Press“ i modula „Viber Chat Bot“ do sada je utrošeno 24.570 KM, a na osnovu jedinog pojedinačnog ugovora koji je za ovu namjenu potpisan u skladu sa okvirnim sporazumom koji je sklopljen na period od tri godine čija ukupna vrijednost iznosi 70.200 KM sa PDV-om. Iznos od 45.630 KM je neutrošen. Iznos od 24.570 KM utrošen je za dizajn nove web stranice (14.040 KM), modul „Press (1.170 KM) i modul „Viber Chat Bot“ (9.360 KM), navode iz Općine Centar.

Cijenimo važnim istaći da Općina Centar sa firmom „PROMOTIM“ d.o.o. Sarajevo, koja se jedina javila na objavljeni tender, sarađuje od 2008. godine i da je od tada do danas održavala općinsku web stranicu.

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić odmah nakon preuzimanja mandata najavio je da namjerava provesti proces digitalizacije, koji ne podrazumijeva samo pitanje uvođenja novih tehnologija u stari sistem rada, nego složeni proces uspostavljanja novog, funkcionalnijeg sistema, na kojem je potrebno trajno i kontinuirano raditi.

Budući da je veliki broj sugrađana vrlo često upućivao kritike za neorganiziranost stare web stranice, nemogućnost pronalaska dokumenata, javnih poziva, konkursa, servisnih informacija i slično, općinska administracija krenula je ka procesu redizajniranja, odnosno izrade nove web stranice. U namjeri da se uspostavi platforma za savremenu elektronsku upravu, kreirana je nova web stranica koja po svojoj strukturi predstavlja osnov za dodavanje različitih modula iz palete usluga koje bi se trebale ponuditi građanima i privredi u komunikaciji sa javnom upravom, u ovom slučaju Općinom Centar.

Dakle, ona ne predstavlja samo „običnu“ web stranicu, već platformu preko koje bi građani trebalo da komuniciraju sa Općinom, podnose zahtjeve (nakon obavezne autentifikacije elektronskim potpisom), elektronskog plaćanja troškova prema Općini, provjere odgovarajućeg seta podataka.

U vezi sa naprijed navedenim, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Heregovine raspisan je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka uz primjenu e-aukcije za pružanje usluga izrade nove općinske web stranice, a predviđeno je zaključivanje okvirnog sporazuma na period od tri godine koji uključuje izradu i instalaciju nove web stranicesa deset modula (Dizajn nove web stranice, Modul „Elektronska uprava“, Modul „Građani i privrednici“, Modul „Elektronsko plaćanje“, Modul „Matičar“, Modul „Press“, Modul Viber Chat Bot, Modul „Javne rasprave“, Modul „Prijava korupcije“, Usluge proširenja funkcionalnosti postojećih modula“), tehničku dokumentaciju, te tehničku pomoć za administraciju stranice na period od tri godine.

U roku za predaju ponuda koji je određen tenderskom dokumentacijom u Općinu Centar dostavljena jesamo jedna ponuda ponuđača „PROMOTIM“ d.o.o. Sarajevo.

Na tenderski materijal je bila izjavljena jedna žalba koja je odbačena od strane Ureda za razmatranje žalbi, Filijala/Podružnica Mostar.

Komisija je utvrdila da dostavljena ponuda ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve iz tenderske dokumentacije te da je ponuda prihvatljiva.

Komisija je donijela jednoglasnu odluku da se općinskom načelniku dostavi preporuka o prihvatanju ponude ponuđača „PROMOTIM“ d.o.o. Sarajevo u ukupnom iznosu od 60.000 KM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 70.200 KM sa PDV-om.

U skladu sa naprijed navedenim, načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao je sa direktorom firme „PROMOTIM“ d.o.o. Sarajevo Rankom Tankosićem okvirni sporazum o uslugama izrade nove web stranice u vrijednosti od 70.200 KM sa PDV-om na period od 36 mjeseci, odnosno tri godine.

Nadalje, Općina Centar se potpisanim okvirnim sporazumom nije obavezala na nabavku predmetnih usluga u cjelosti, a izrada pojedinih modula se definiše pojedinačnim ugovorima.

Od momenta potpisivanja okvirnog sporazuma do danas, potpisan je jedan pojedinačni ugovor sa firmom „PROMOTIM“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 24.570 KM koji je utrošen za dizajn nove web stranice (14.040 KM), modul „Press“ (1.170 KM) i modul „Viber Chat Bot“ (9.360 KM).

Realizacija ostalih modula iz okvirnog sporazuma zavisit će od realizacije ranije obećanih projekata od strane međunarodnih nevladinih organizacija – ukoliko se ovi projekti realizuju, Općina naravno neće realizovati module koji su zastupljeni u Okvirnom sporazumu, navode iz Općine Centar.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima