back to top

Javni poziv za izbor i prijem volontera visoke stručne spreme u Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

spot_img

Datum objave: 25.01.2024.

Krajnji rok za prijave:04.02.2024.

Radno mjesto za koje je raspisan poziv:
1/01 volonter- diplomirani pravnik visoke stručne spreme 
        (VII stepen sa završenim pravnim fakultetom  ili sa 
        završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog
        studija pravnog fakulteta  koji je vrednovan sa 
        180 ECTS  bodova- prijem  na stručno osposobljavanje 
        za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa – jedan izvršilac

Na osnovu člana 12.a  stav (1) tačka a) Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema jednog volontera visoke stručne spreme u Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 07-2-34-2-12-1/24 od 19.01.2024. godine, predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upućuje

J A V N I  P O Z I V

za izbor i prijem volontera visoke stručne spreme u Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

1/01 volonter- diplomirani pravnik visoke stručne spreme 

        (VII stepen sa završenim pravnim fakultetom  ili sa 

        završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog

        studija pravnog fakulteta  koji je vrednovan sa 

        180 ECTS  bodova- prijem  na stručno osposobljavanje 

        za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa………………………………………….. jedan izvršilac

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati za prijem propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Heecegovine:

Opći uvjeti:

1.      da је državljanin Bosne i Hercegovine, 

2.      da ima navršenih 18 godina, 

3.      da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje,

4.      da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno umišljajem u skladu sa krivičnim zakonom u BiH i 

5.      da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti: 

Pored navedenih općih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete: završen pravni fakultet – diplomirani pravnik visoke stručne spreme (VII stepen), ili  završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ECTS bodova. 

Način prijavljivanja
 

Kandidat uz prijavu sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana u kojoj je naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon), prilaže sljedeća dokumenta (ovjerene kopije): 

–  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

– fakultetsku diplomu (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat niti za jednog diplomca;

– izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;

  – dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme jednu godinu ili više (ovjerena kopija radne knjižice ili potvrdu/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ne starije od 15 dana ili izjavom  da nema ostvaren radni staž više od jedne godine ovjerenom od nadležne službe).

Napomena: Nakon završenog postupka izbora, izabrani kandidat će biti dužan prije početka obavljanja volonterskog rada dostaviti lјekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban, ne starije od tri mjeseca i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Vrsta i period angažovanja: Ugovor o volonterskom radu  u trajanju od jedne godine. 

Mjesto rada: Sarajevo, Danijela Ozme broj 7.

Poziv ostaje otvoren do 04.02.2024. godine.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog poziva i čije prijave su kompletne i blagovremene  podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor volontera.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, sa adresom i kontakt telefonom, poslati poštom preporučeno ili predati lično na adresu: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ulica Danijela Ozme 7, Sarajevo, s naznakom “Javni poziv za prijem volontera visoke stručne spreme”. 

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete tražene ovim pozivom, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima