Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

spot_img

Krajnji rok za prijave:20.12.2023.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1/01 Pripravnik – visoka stručna spreme (VII stepen stručne spreme) odnosno završeno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa  najmanje  240  ECTS bodova, oblast društvene ili  humanističke nauke – 1 (jedan) izvršiteljDokumenti

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17, i 59/22), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 52/05, 102/09 i 9/15), Odluke o prijemu pripravnika visoke stručne spreme, broj: 06-34-2-525-1/23 od 22.11.2023. godine Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika visoke stručne spreme u

Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

1/01 Pripravnik – visoka stručna spreme (VII stepen stručne spreme) odnosno završeno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa  najmanje  240  ECTS bodova, oblast društvene ili  humanističke nauke – 1 (jedan) izvršitelj 

Opis radnih zadataka: 

Pripravnik će obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva od jedne (1) godine, u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita.

Mjesto rada: Banja Luka

Broj izvršilaca: jedan (1)

Opšti uslovi:

Kandidat mora ispunjavati opšte uslove koji su sadržani u odredbi člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) , a to su:

–          da ima navršenih 18 godina života;

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine;

–          da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

–          da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

–          da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Posebni uslovi: 

–          visoka stručna sprema (VII stepen obrazovanja) sa  najmanje  240  ECTS bodova, oblast društvene ili  humanističke nauke;

–          poznavanje engleskog jezika

–          da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine i više nakon stečene visoke stručne spreme.

Period angažovanja: 

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

Potrebni dokumenti koje je kandidat obavezan dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ili originalu su: 

–          prijava sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom);

–          diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);

–          dokaz o poznavanju engleskog jezika, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom stranih jezika ili ovjerenom kopijom iz indeksa;

–          uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa;

–          dokaz da nema ostvaren radni staž više od jedne (1) godine nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starijom od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, o zaposlenju, stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registriran u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana);

–          Izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ovjerena od strane nadležne službe.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos koju provodi Komisija za izbor pripravnika.

O mjestu i datumu provjere kandidati će biti blagovremeno obaviješteni..

Napomena za kandidate:

Po završetku izbornog procesa, izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri (3) mjeseca), jer u suprotnom neće doći do zaključivanja ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Podnošenje prijava:

Sve tražene dokumente, uz prijavu, treba dostaviti najkasnije do 20.12.2023. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

Akademika Jovane Surutke 13

78000 Banja Luka

sa naznakom “Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme – NE OTVARAJ”

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima